LDShop logoLDShop logo

ล็อกอิน

ภาษาไทย

Blood Strike

1

จำนวนเงิน

5%OFF
300 Golds

300 Golds

≈SGD 3.95

288303

5%OFF
500 Golds

500 Golds

≈SGD 6.56

479504

5%OFF
1000 Golds

1000 Golds

≈SGD 13.14

9591009

5%OFF
2000 Golds

2000 Golds

≈SGD 26.26

19172017

5%OFF
5000 Golds

5000 Golds

≈SGD 65.68

47945046

คำแนะนำ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้การเติมเงินของคุณล่าช้า อย่าเข้าสู่ระบบเกมในระหว่างขั้นตอนการเติมเงินเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการเติมเงิน

【แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้】

เกมมือถือ

【เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานได้】

เซิร์ฟเวอร์ระหว่างประเทศ

【ข้อมูลที่จำเป็น】

ไอดี+ชื่อผู้ใช้

【รางวัลเติมเงิน】

โปรดดูกฎการเติมเงินในเกมเพื่อดูรายละเอียด

【ผลการเติมเงิน】

หลังจากเติมเงินสำเร็จแล้วสามารถตรวจสอบได้ในเกม

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแพลตฟอร์มหากคุณพบปัญหาหรือค่าที่จัดเก็บผิดปกติ